KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - caltur kalisz

caltur
Title
Przejdź do treści
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych w skrócie RODO, informujemy, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Kaliski Klub Campingu i Carawaningu, 62-800Kalisz ul.Wrocławska 53. CALTUR
przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:
- dane identyfikacyjne,
- dane teleadresowe i kontaktowe

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez CALTUR zgodnie z podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wymienioną w art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda osoby której dane dotyczą: a. wydawania na wniosek zainteresowanego legitymacji członkowskich Poza ww. celami dane osobowe mogą być przetwarzane przez CALTUR zgodnie z podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wymienioną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie potwierdzający interes CALTUR, którym jest realizacja zadania statutowego polegającego na przekazywaniu danych właścicielom campingów, na których CALTUR organizuje imprezy -tylko dane identyfikacyjne (nazwisko i imię) oraz firmom pocztowym i kurierskim, zapewniającym wymianę korespondencji pomiędzy osobą fizyczną a CALTUR.

CALTUR będzie przechowywać dane osobowe przez 2 lata. W związku z przetwarzaniem przez CALTUR Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo:
a. żądania od CALTUR dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu;
b. żądania od CALTUR usunięcia Pani/Pana danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania; CALTUR poinformuje Panią/Pana o uwzględnieniu tego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie to nie może być zrealizowane;
c. otrzymania od CALTUR podanych przez Panią/Pana danych osobowych w postaci pliku komputerowego;
d. cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego wniosku o zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Skutkiem wycofania zgody jest brak możliwości dalszego procedowania Pani/Pana sprawy przez CALTUR.
e.wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez CALTUR, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Wróć do spisu treści