STATUT - kkcc caltur

caltur
Title
Przejdź do treści
STATUT
Rozdział I - Postanowienia ogólne
 1. Kaliski Klub Campingu i Caravaningu zrezsza osoby uprawiające turystykę campingową i caravaningową.
 2. Terenem działania klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto Kalisz.
 3. Klub może być członkiem zwyczajnym Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu z sidzibą w Warszawie.

Rozdział II - Cel i zadania
 1. Celem Klubu jest zrzeszanie osób lub jednostek organizacyjnych zainteresowanych turystyką campingową i caravaningową.
 2. Do zadań klubu należy:
  • propagowanie idei campingu i caravaningu jako formy turystyki indywidualnej lub zbiorowej
  • organizowanie i załatwianie członkom Klubu i ich rodzinom oraz innym osobom uprawnienia turystyki campingowej i caravaningowej
  • organizowanie wycieczek, zlotów i innych imprez campingowych i caravaningowych własnych oraz udział w imprezach tego typu organizowanych przez innych
  • organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego swoim członkom i ich rodzinom
  • szerzenie kultury turystycznej, ochrony przyrody i zabytków kultury
  • współpraca z innymi klubami o podobnym profilu w kraju i zagranicą
  • Klub może organizować i zrzeszać koła, sekcje zakładowe, dzielnicowe, osiedlowe itp.

Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki
 1. Członkiem może być każdy pełnoletni obywatel, który wypełni deklarację członkowską, wpłaci wpisowe, opłaci składki, uprawia turystykę campingową i caravaningową. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Klubu.
 2. Członek Klubu ma prawo:
  • uczestniczyć w zebraniach Klubu
  • wybierać i być wybieranym do władz Klubu
  • brać udział w imprezach organizowanych przez Klub
  • występować z wnioskami dotyczącymi działalności Klubu lub jego członków
  • ma prawo stania się członkiem nadzwyczajnym PFCC
 3. Członek Klubu zobowiązany jest:
  • czynnie uczestniczyć w działalności Klubu
  • przestrzegać postanowień statutu Klubu
  • przestrzegać zasad koleżeństwa i wzajemnej pomocy
  • chronić i pomnażać majątek Klubu
  • regularnie opłacać składki członkowskie
 4. Członkowstwo w Klubie ustaje na skutek:
  • dobrowolnego wystąpienia
  • nie płacenia składek przez okres jednego roku
  • Wykluczenie z Klubu występuje w przypadku:
  • nie brania czynnego udziału w realizacji zadań Klubu
  • nie przestrzegania postanowień statutu Klubu
  • nie dbanie o dobre imię turystyki polskiej
 5. Za aktywną pracę na rzecz Klubu członek może być wyróżniony lub nagrodzony.
 6. W przypadku naruszenia postanowień statutu Klubu lub zasad współżycia klubowego można udzielić członkowi kary upomnienia lub nagany do wykluczenia z Klubu włącznie.
 7. Uchwały o nagrodach i karach podejmuje Zarząd Klubu.
 8. Od uchwał wymienionych w pkt. przysługuje członkowi Klubu odwołanie do Sądu koleżeńskiego.

Rozdział IV - Struktura organizacyjna Klubu
 1. Organami Klubu są:
  • Walne Zebranie
  • Zarząd Klubu
  • Komisja Rewizyjna
  • Sąd Koleżeński
 2. Kadencja pierwszego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego trwa dwa lata, następne kadencje są czteroletnie.
 3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym i są ważne przy obecności minimum 50%+1 członków Klubu w pierwszym terminie i bez względu na ilość członków w drugim terminie.
 4. Organy Klubu pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się na następujących zasadach:
  • nie ogranicza się liczby kandydatów
  • głosuje się na poszczególnych kandydatów
  • głosowanie jest tajne
  • tą samą funkcję w organach Klubu mozna pełnić przez dwie kolejne kadencje

Rozdział V - Fundusze Klubu
 1. Fundusze Klubu powstają ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątków Klubu oraz z ofiarności publicznej
 2. Klub z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować darowizny, spadki, zapisy oraz korzystać z ofiraności publicznej
 3. Klub może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach

Rozdział VI - Postanowienia końcowe
Niniejszy Statut podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie członków Klubu i obowiązuje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrów. Statut powyższy został uchwalony i zatwierdzony przez Walne Zebranie członków Klubu w dniu 13 lutego 2004r.

Walne Zebranie
 1. Walne Zebranie jest najwyższym organem Klubu.
 2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu jeden raz w roku.
 3. W Walnym Zwebraniu uczestniczą z głosem decydującym wszyscy członkowie Klubu oraz przedstawiciele zrzeszonych w Klubie jednostek organizacyjncy.
 4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  • uchwalanie regulaminu Klubu i wnoszenie do niego zmian i poprawek
  • uchwalanie programów i kierunków działania Klubu
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej
  • wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
  • określenie ogólnych zasad gospodarki finansowej i majątkowej, ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich
  • decydowanie o rozwiązaniu Klubu
 5. Na mocy Uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Klubu, Zarząd Klubu zobowiązany jest do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania w ciągu miesiąca od daty podjęcia uchwały lub złożenia wniosku przez członków Klubu.

Zarząd Klubu
 1. Zarząd Klubu kieruje bieżącą działalnością Klubu.
 2. Zwołuje Walne Zebranie i ustala porządek obrad.
 3. Zarządza majątkiem Klubu.
 4. Zarząd Klubu składa się z 3 członków w tym: Prezes, V-ce Prezes oraz jeden Członek Zarządu.
 5. Zakres czynności i ich podział dokonuje Zarząd na swoim posiedzeniu.
 6. Zarząd Klubu zbiera się w zależności od potrzeb ale nie rzadziej niż raz w miesiącu

Komisja rewizyjna
 1. Komisja Rewizyjna składa sie z 3 członków - Przewodniczącego, V-ce Przewodniczącego i Sekretarza
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  • kontrola nad działalnością Zarządu Klubu, gospodarki finansowej i majątkowej Klubu
  • przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności
 3. W razie stwierdzenia w zarządzaniu majątkiem Klubu nieprawidłowości ze statutem, przepisami, jak również niewłaściwego zabezpieczenia majątku Klubu, Komisja Rewizyjna niezwłocznie powiadamia Zarząd Klubu oraz Walne Zebranie na najbliższym posiedzeniu.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się raz na kwartał.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Klubu.

Sąd koleżeński
 1. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi Przewodniczący, V-ce Przewodniczący i Sekretarz.
 2. Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy:
  • przyjmowanie, rozpatrywanie i zajmowanie stanowiska w sprawie odwołań członków Klubu w przypadku udzielenia im regulaminowych karrozpatrywanie spraw spornych między członkami Klubi i między jednostkami organizacyjnymi zrzeszonymi w Klubie
  • przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności
 3. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego powinny sie odbywać w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w kwartale.
 4. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu i członkami Komisji Rewizyjnej.

Wróć do spisu treści